top of page

2023: Compliance i händelsernas centrum

Året som gått har gjort det tydligare än någonsin - compliance och regelefterlevnad berör samhällets alla hörn. Ett nyhetsår som kantats av omskakande händelser och ett uppvaknande i det allmänna medvetandet i ett bredare perspektiv. För Tôssa Legal Group har det varit särskilt viktigt att bevaka 2023:s nyhetsår eftersom den löpande rapporteringen på många sätt berört vår verksamhet. Penningtvätt och terrorfinansiering

Ämnet har flitigt avhandlats på ledar- och debattsidor, likaså har det varit föremål för diskussion på politikernas agenda. Det nät samhället satt upp för att värna om det allmänna civilståndet tas i anspråk, nu mer än någonsin. Orden tillit och samhällskontrakt har använts flitigt av politiker såväl som myndigheter och rättsinstanser. Tillit har utnyttjas till sin spets när företag som tillträtt välfärdssystemen tvättar pengar genom kommuner, regioner och i förlängningen, civilsamhället. Vi har sett hur banker infiltreras och bankanställda, som arbetar i enlighet med princip, upplever hot och obehag. Press sätts på yrkessektorn att identifiera inträngning och bolag får genom lagstiftning ansvar att utreda och göra bedömningar i frågan om penningtvätt och terrorfinansiering. Samtidigt ser vi ett förändrat säkerhetsläge i Sverige. I augusti beslutade Säpo om höjd terrorhotnivån till näst högsta graden och naturligt höjdes då även riskerna för terrorfinansiering genom näringsverksamhet. 


Brottsligheten är gränsöverskridande och stannar därmed inte inom landsgränser. Digitalisering i kombination med det öppna samhället har visat sig innebära stora utmaningar i frågan om penningtvätt och terrorfinansiering. Den organiserade brottsligheten när sig på penningtvätt, att korruptionen har ätit sig in i samhällsstrukturerna har vi numera blivit varse. Penningtvätt och terrorfinansiering har tilltagit nya former. Att brotten har avancerat skapar dolda mönster som utmanar de traditionella metoderna för kontroller och åtgärder. Resultatet av detta har blivit att compliance gör inträde i branscher där man traditionellt sett haft låg risk och i många fall, ingen medvetenhet alls kring risker för att bli utnyttjad i brottsyfte. Dessa bolag är i stort behov av både förståelse kring vad riskerna innebär och vikten av just deras insats men även ökade kunskaper kring tillvägagångssätt. Med andra ord finns ett nytt behov av att upprätta och avancera processer för kundkännedom och riskbedömning. Detta har kommit till uttryck i vår dagliga verksamhet på Tôssa Legal Group. Tidigare har vår kundportfölj dominerats av finansiella verksamheter, de som traditionellt haft hög riskgrad och därför aktivt söker tjänster för att utveckla sin risk hantering och löpande vidta åtgärder. De senaste åren har vår kundbas utökats, nya branscher har sökt våra tjänster. Det handlar om råd och stöd i upprättandet av interna rutiner och riktlinjer samt allmänna riskbedömningar såväl som att sätta upp relevanta och effektiva kontrollfunktioner. 


Hållbarhet - be compliant or explain

Samtidigt har 2023 varit ett förändringens år. Klimatfrågan har varit ett fortsatt ämne på allas läppar. Föga förvånande då läget blir mer tillspetsat för var dag som går. Om det inte var tydligt innan har det gångna året gjort det än mer klart - företagen bär på stora möjligheter att styra världen åt rätt håll. Vi träder snart in i en tid där företag står inför nya krav på transparens och informationsgivning. EU-direktiv som kommer att mana unionens företag att anta nya tillvägagångssätt. För de flesta bolagens fortlevnad kommer det att krävas att gå in i det nya året med ledorden “be compliant or explain”. Ser vi bortom lagstiftningen innebär hållbart företagande mer än enbart regelefterlevnad. Det handlar om överlevnad. Att verksamheter behöver anpassas efter sin omvärld är ingenting nytt. Samhället engagerar sig inte i det som inte möter deras behov. Och det är ju precis vad hållbarhet innebär: att kunna tillgodose behov, både samtidens och framtidens. Det är lättare sagt än gjort. Det kräver omställning, anpassning och utökning. Men en sak är säker, det är inte omöjligt. Ibland kan det behövas viss ödmjukhet inför att en enskild person eller ett enskilt företag inte sitter på svaren. Vi får inte vara rädda för att ställa frågor och ta hjälp av varandra. Med gemensamma krafter, partnerskap och ansvarsfulla affärer kommer vi långt. Viktigt att ha i åtanke är att hållbarhetsarbete sträcker sig längre än lagstiftningens krav. Det finns flera drivkrafter för att integrera hållbarhet i sin verksamhet. Hållbarhet är grunden för nya insikter och möjligheter. Med ett gediget och väl kommunicerat hållbarhetsarbete har bolag möjligheter för att vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera rätt typ av förmågor. Samtidigt är det en möjlighet för vårdande av relationen till befintliga kunder och möjligheten till nya affärer. 


AI - möjlighet eller risk?

Att Artificiell intelligens varit på agendan 2023 har inte undgått någon. I november samlades världens politiker, techjättar och forskare för det första toppmötet om AI-säkerhet, AI Safety Summit 2023. På mötet fanns representanter från 28 länder och tillsammans med EU skrev man under på Bletchley-deklaration som beskriver en gemensam vision för att främja säkerhet och etiska synpunkter vid utveckling och implementering av AI. Mötets utfall gav inga specifika bestämmelser men en sak kunde man konstatera: oreglerad AI kan bli ett existentiellt hot mot mänskligheten. Deklarationen tyder på en global medvetenhet kring behovet av att gemensamt navigera i AI-landskapet som i dagsläget är mycket ovisst. Nästa möte kommer under 2024 ta plats i Frankrike för ett fortsatt internationellt samarbete kring risker och möjligheter av den digitala utvecklingen. Att alltid kunna förse kunder med aktuella grepp och kompetens i regelefterlevnad är viktigt för Tôssa Legal Group. Vi bevakar därför utvecklingen för att i framtiden kunna hjälpa kunder med de regler och ramverk som kommer att sättas upp kring AI-teknik.Året på Tôssa Legal Group

Ännu ett år av kundsamarbeten vi är stolta över. Vissa har varit med oss över tid, några är nya för i år. Vi kunde inte vara gladare över denna förening, ett fortsatt förtroende i kombination med ny tilltro. Under året har vi jobbat för att nyttja vår fullaste kapacitet och ständigt arbeta för att leva upp till förtroendet. Med huvudområden såsom penningtvätt och motverkande av terrorfinansiering, anti-korruption, dataskydd och hållbarhet har vi utfört uppdrag i form av internal audits, internal governance och business continuity. Jämväl har vi arbetat med third party due diligence, kontroll av värdekedjan, avtalsgranskning, riskbedömning och compliance programs. Lika mycket som vi uppskattar våra kunders förtroende, värdesätter vi även deras bidrag till vårt kunskapsbyggande. För varje ny kund, för varje nytt case bygger vi på vår bank av erfarenheter och expertis. Med andra ord har 2023 inneburit ovärderligt och meningsfullt arbete för Tôssa Legal Group. 


Vi blickar även tillbaka på året och fylls av hopp. Trots oroligheter ser vi framtidstro i alla de förmågor vi mött, som ägnar sina dagar åt att bekämpa farliga krafter. Våra nätverk, kurser och utbildningar har fyllts av entusiaster som sökt ytterligare kompetens i mötet med andra likasinnade. Den diversitet vi sett av branscher, verksamheter och yrkestitlar bekräftar vår tes än en gång - frågan om compliance och regelefterlevnad angår samhällets alla hörn. Det har varit högt i tak, ingen fråga har varit sämre än den andra, och genom att vara ödmjuk inför faktumet att man själv inte alltid sitter på svaren, har vi tillsammans kunnat utforska olika punkter tills vi funnit tydlighet. Genom att lyssna till varandra har vi ständigt frågat oss varför samt utbyta kunskap och idéer. Vi har träffats digitalt och på plats. Vi har fått lyssna till representanter från myndigheter, bankverksamma, kommunikatörer, advokater och andra jurister. 


Det gångna året har compliance och frågor om regelefterlevnad varit mer aktuella än någonsin. Året har kastat ljus över nya typer av utmaningar samtidigt som nya människor och sfärer har upplysts och engagerats i de risker samhället står inför. Diskussionerna och insatserna är i behov av utveckling såväl som att nya regelverk bör tillkomma och de redan befintliga har utrymme att utvecklas. Vi kan nog utan tvekan anta att compliance kommer förbli angeläget under 2024. Tôssa Legal Group ämnar att inte enbart följa utvecklingen, vi vill vara del av den. För det är med gemensamma krafter och i utbytet av kunskap som vi finner möjligheterna att tackla de kollektiva utmaningarna.Comments


bottom of page