top of page

AML

Penningtvättslagen

Credit Assessment

Penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen/AML) är ett av de globalt mest uppmärksammade områdena. Dels då dessa är internationella problem som utgör allvarliga hot mot det finansiella systemet och dess institutioner dels då dessa i förlängningen även utgör hot mot den reala ekonomin och den allmänna säkerheten.

Penningtvättsregelverket syftar till att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering. Alla verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagen är skyldiga att ha relevanta rutiner och riktlinjer (företagets metoder) för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Företagets metoder ska vara riskbaserade och utgå från företagets allmänna riskbedömning, dvs. de ska vara utformade för att kunna hantera och motverka de risker företaget har identifierat. Rutinerna och riktlinjerna ska vara dokumenterade. Vidare måste företaget vidta åtgärder för att uppnå relevant kundkännedom (kunskap om kunden och dennes affärer). Kundkännedomen ska anpassas utifrån en bedömning av hur stor risken är för att företaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kundkännedomen ligger till grund för löpande granskning av kundens transaktioner och i förekommande fall för att upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Utbildning – fortlöpande relevant utbildning och information är en grundförutsättning för att leva upp till de ställda kraven enligt penninglagstiftningen. Utbildningen ska omfatta anställda, uppdragstagare och andra som ingår i verksamheten inklusive styrelse och ledning. Utbildningen ska säkerställa att personalen har tillräcklig kunskap för att se till att företagets rutiner och riktlinjer följs samt att det finns kunskap hos styrelse och ledning.

 

Tjänsterna vi erbjuder inom förebyggande av penningtvätt och terrorism-finansiering är bl.a.
 

 • Oberoende granskning och utvärdering av bl.a. effektivitet och ändamålsenlighet avseende:
   

 • Organisation, IT-system, rutiner och riktlinjer
   

 • Intern kontroll
   

 • Riskhantering utifrån den allmänna riskbedömningen
   

 • Tillförlitligheten och kvalitet på det arbete som utförs av företagets övriga kontrollfunktioner.
   

 • Bistå vid arbetet med regelefterlevnad – övervakning och kontroll att företaget följer lag, föreskrift samt interna rutiner och riktlinjer
   

 • Ge råd och stöd, samt informera och utbilda
   

 • Bistå vid arbetet med framtagande och uppdatering av den allmänna riskbedömningen
   

 • Bistå vid arbetet med framtagande och uppdatering av interna och gemensamma rutiner och riktlinjer

bottom of page