top of page

Styrelseutbildning
& Styrelseutvärdering

Networking Event

En styrelses och VD:s arbete och prestationer bör regelbundet utvärderas genom en systematisk och strukturerad process i syfte att identifiera vad som fungerar mer eller mindre tillfredsställande.
 

Utvärderingen av styrelsens arbete ligger till grund för en utveckling av styrelsens arbete i form av förbättrade arbetsformer och samarbeten, ökad effektivitet, rätt sammansättning och högre prestationer. Utvärderingen utgör därmed ett redskap för ständig utveckling och är helt enkelt ett utmärkt hjälpmedel för att hålla styrelsearbetet på rätt spår och stämma av uppfyllelse av uppsatta mål. Samtidigt kan utvärderingen fungera som ett bättre beslutsunderlag för valberedningen.

 

koden för svensk bolagsstyrning ska/bör styrelsen årligen genomföra en utvärdering av styrelsens arbete (koden tillämpas som obligatorisk bestämmelse på bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknadsplats (börs). För övriga bolag tjänar koden som praxis.).

  • Ge en tydlig beskrivning av styrelsens effektivitet, dvs styrelsens styrkor och utmaningar, sammansättning, samarbete och samarbetsformer.
     

  • Beskriva hur styrelsearbetet upplevs och vilka förbättringsområden som finns.
     

  • Ge rekommendationer på hur styrelsen konkret kan arbeta med förbättringar.
     

  • Ge underlag för utvärdering och vidare arbete för hur ordföranden och VD uppfyller sina respektive roller och ansvar.

bottom of page