top of page

Inkasso

Business Meeting

Den som driver in fordringar för annans räkning, eller fordringar som har övertagits för indrivning, måste normalt ha Datainspektionens tillstånd. Visst undantag från tillståndsplikten finns. Datainspektionen är tillsynsmyndighet över de företag som driver inkassoverksamhet med stöd av sitt inkassotillstånd. Genom tillsynen kontrollerar Datainspektionen att företagen följer lagar och förordningar.

"En förutsättning för att få inkassotillstånd är att Datainspektionen bedömer att inkassoverksamheten kan antas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt utifrån bland annat en bedömning av sökandens kvalifikationer. I bedömningen beaktas även graden av insyn i det dagliga inkassoarbetet och möjlighet att påverka inkassorutiner".
 

Hos oss får du hjälp med;
 

 • Bistå vid arbetet med ansökan av inkassotillstånd
   

 • Agera som externa sakkunnig
   

 • Oberoende granskning vid utlagd verksamhet
   

 • Utvärdering av bl.a. bolagets regelefterlevnad – kontroll att företaget följer lag, föreskrift samt interna rutiner och riktlinjer
   

 • Ge råd och stöd, samt informera och utbilda
   

 • Bistå vid arbetet med framtagande och uppdatering av de interna och gemensamma rutinerna och riktlinjerna

bottom of page