top of page

Regelefterlevnad - Compliance

Documents and Blurred Business Men

Varje bransch har sina specifika förutsättningar och kräver särskilda branschkunskaper. Finansiella bolag, särskilt de tillståndspliktiga som är under Finansinspektionens tillsyn, omfattas av en rad regelverk och måste säkerställa sin verksamhets regelefterlevnad (Compliance). Compliance är således en grundförutsättning för det finansiella bolagets existens och fortlevnad. Compliance och dess arbetsmetodik är dock inget som är begränsat och unikt för finansiella bolag utan kan även med framgång appliceras på bolag inom andra branscher. Alla företag har nämligen behov av en effektiv och väl anpassad arbetsmetodik för att säkerställa bolagets regelefterlevnad och i förlängningen existens på ett hållbart sätt.
 

Compliance bör därför inte ses som en onödig kostnad utan som ett viktigt redskap för att bygga en långsiktig och framgångsrik verksamhet inom de ramar samhället ställt upp. En vanlig missuppfattning är att Compliance utgör ett hinder för att göra affärer och att compliancerelaterade kostnader är ”nödvändigt ont”. Compliance och dess verktyg – tillämpade som bäst –

 1. skapar solid infrastruktur och effektiv internkontroll- och styrning,

 2. leder till minskade risker för negativ publicitet, kundklagomål, sanktioner från tillsynsmyndigheter eller andra oväntade kostnader,

 3. hjälper verksamheten att göra rätt affärer med rätt kunder och förbättrar dess bild och roll i samhället (varumärkesvård) samt bidrar till hållbarhet.
  Tjänsterna som YCLG erbjuder inom Compliance;

   

 • Regelöversyn i Bolaget
   

 • Framtagande och löpande uppdatering av interna styrdokument så som policys och instruktioner
   

 • Utbildningar och kompetensutveckling av ledning och medarbetare inom regelefterlevnad
   

 • Hantering av Compliance och legala risker
   

 • Complianceriskbedömning (Compliance Assesment)
   

 • Tillståndsansökningar och ledningsprövning
   

 • Löpande rådgivning
   

 • Kundvård och klagomålshantering
   

 • Genomförande av granskningar
   

 • Outsourcing av funktionen för regelefterlevnad
   

 • Interimslösningar
   

 • Upprättande av kontrollprogram och aktivitetsplaner
   

 • Utbildningar, seminarier och workshop
   

 • Omvärldsbevakning

bottom of page