top of page

Internrevision

Business Research

Internrevision är en viktig pelare i bolagsstyrningen och skapar genom sitt arbete trygghet och ger stöd i styrningsarbetet både för bolagets ägare och dess ledning. Internrevisionen arbetar på uppdrag av styrelsen och arbetar enligt god internrevisionssed, baserat på etablerade internationella riktlinjer, med att granska och ge råd kring styrning, riskhantering och kontroll på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Internrevisionens roll har kommit att bli viktigare i en alltmer komplex och föränderlig värld inte minst då den – återigen rätt tillämpad – utgör ytterligare en funktion som möjliggör affären utifrån dess roll, genom dess unika insyn i verksamheten från styrelserummet till kundservice har Internrevisionen ett brett perspektiv på organisationen. Det gör internrevisionen till en värdefull resurs för styrelse och företagsledning i fullföljandet av övergripande mål och syften, samt när det gäller att stärka den interna kontrollen och den organisatoriska styrningen.

 

Enligt definitionen av internrevision i IIA:s International Professional Practice Framework (IPPF) är internrevisionen en oberoende och objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet som syftar till att skapa värde och förbättra organisationens verksamhet. Internrevisionen hjälper organisationen genom att systematiskt och strukturerat utvärdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, intern kontroll och ledningsprocesser. Vi arbetar enligt IIAs ramverk och riktlinjer anpassad efter varje bolags särskilda förutsättningar. Våra konsulter är medlemmar hos IIA.

Internrevisionen arbetar bland annat med att:
 

 • Tjänsterna som erbjuds inom Internrevision
   

 • Granska bolagets verksamhet i enlighet med uppsatta styrdokument (P & I för löpande revision)
   

 • Granska Compliance- och riskkontrollfunktionerna.
   

 • Granska regelefterlevnaden i bolaget inklusive bedömning av risker, kontroller, etik, kvalitet och effektivitet
   

 • Systematisk utvärdering för att säkerställa att kontrollerna är tillräckliga för att minska de risker som organisationen kan möta, analysera möjligheter och föreslå åtgärder för att förbättra effektiviteten
   

 • Särskild utvärdering av specifika områden till följd av att verksamhetens riskbild förändrats eller andra skäl
   

 • Stärkande insats avseende
   

 • resurs och kompetens, tillfälligt eller under längre period
   

 • interimslösning
   

 • utveckla internrevisionfunktionens strukturer och verktyg
   

 • Granska ersättningarna i bolaget
   

 • Genomföra utbildningsinsatser inom internrevisionsmetodik och riskutvärdering.

bottom of page