top of page

Intensiv heldagskurs för advokater, jurister och revisorer.


Essens: Du erhåller kraftfulla verktyg i syfte att på optimalt vis kunna utföra det faktiska arbetet med penningtvätt och terrorfinansiering. Mycket kunskap, lunch, fika och ett välfyllt kurskompendium att bruka som framtida handfast redskap ingår.


Läs mer och boka din plats på YCLG.seFinansinspektionen (FI) meddelade idag på morgonen att man går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av SEBs styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna. Beslutet är ett steg i FI:s undersökningsprocess. Det innebär att FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt. FI har med andra ord tillräckligt underlag för att undersöka vidare.I motsvarande undersökning av Swedbank hade FI meddelat (2019-10-29) att man skulle återkomma med besked om just SEB, vilket skedde idag. FI planerar att kommunicera utfallet av sanktionsprövningen som gäller SEB i april 2020. Avseende Swedbank planerar FI att meddela utfallet av sanktionsprövningen i mars 2020.Marknaden kan alltså förvänta sig besked avseende båda dessa banker under kommande års första kvartal. Relevant och adekvat intern styrning och kontroll (Governance & Compliance) är en grundförutsättning för att försäkra sig om en sund verksamhet. Säkerställandet av en sund verksamhet är i sin tur grunden för bibehållande av tillstånd, möjliggörande av affären och värnandet om sitt rykte och varumärke.Kontakta oss info@yclg.se om du vill höra mer om detta eller behöver vår hjälp!

Finansinspektionen beskriver i en rapport som lämnats till regeringen, - FI:s arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism - bl.a. hur Fi arbetat med frågan, om utökat samarbete, tredubblad förmåga att utöva tillsyn och vikten att få in även andra branscher än finansbranschen i bekämpandet av penningtvätt och terrorismfinansiering (AML). Fi uppger att AML inte är en isolerad fråga för banker och andra finansiella institutioner utan även andra berörda företag har ett stort ansvar. Fi kommer söka samarbete mellan olika organ och menar att det finns skäl för både myndigheter och företag att tänka i nya banor kring hur man ska arbeta för att motverka AML samt att man måste vara öppen för nya och kanske också okonventionella strukturer. Fi menar att det kan handla både om hur myndigheten organiserar penningtvättstillsynen och hanterar information och använder ny teknik. Fi ger en klar indikation både på att övriga branscher/företag utanför finansbranschen behöver bidra i bekämpandet av detta allvarliga samhällsproblem och understryker än en gång vikten av det riskbaserade arbetssättet.


Kontakta oss på YCLG Consulting, info@yclg.se så berättar vi mer bl.a. om hur din verksamhet kan arbeta riskbaserat, och hur du kan hålla din kompetensförsörjning uppdaterad. Välkommen!

bottom of page