top of page


Debattartikeln publicerades i Dagens Juridik 2023-10-27


Ekobrottsmyndigheten larmade nyligen om att flera aktörer med förbindelser till den organiserade brottsligheten påträffats driva vårdcentraler och annan sjukvårdsverksamhet. Tidigare i veckan presenterade Socialdemokraterna ett utskottsinitiativ för att ta tillbaka kontrollen över primärvården. Bland annat vill man inrätta ett tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som ska krävas för att bedriva primärvård. Man vill även utöka offentlighetsprincipen, där IVO får större resurser och befogenheter. Vidare föreslår partiet att olämpliga företagare ska kunna brännmärkas från att bedriva vård inom välfärden.


Allt mindre del av de kriminella nätverkens intäkter kommer från narkotikahandel. Istället står ekonomisk brottslighet för allt större del av brottsvinsterna. Välfärdsbrott och bedrägerier är ett växande riskområde och kriminella nätverk etablerar sig i större utsträckning inom välfärdssektorn. Däribland har ekobrottsmyndigheten identifierat familjehemsverksamhet som bedrivs av medlemmar i det kriminella Foxtrotnätverket.


Penningtvättslagens syfte är tydligt: att förhindra att finansiell såväl som övrig näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Utmaningen är just det som nu är aktuellt på politikernas dagordning. Dels hur man jobbar effektivt för att förhindra att medel som härrör från penningtvätt inte kommer in i systemet och dels hur man förhindrar att illegala brottsvinster som kommit in i systemet används till att upprätta legala och legitima verksamheter. Utmaningen blir således mångdimensionerad och vår samhällsinfrastruktur är i dagsläget långt ifrån anpassad för att effektivt bekämpa denna utmaning.


För att hindra kriminella nätverk från att starta och driva vårdföretag föreslår nu Socialdemokraterna införandet av ett nytt sorts tillstånd för primärvård. Under onsdagens presskonferens presenterades fem förslag mot välfärdskriminalitet inom primärvården: • Inför krav på nationella tillstånd • Inför näringsförbud i välfärden • Inför offentlighetsprincipen i hela välfärden • Avskaffa den tvingande etableringsfriheten • Förstärk IVO med mer resurser och ökade befogenheter


Alla åtgärder som vidtas mot penningtvätt och finansiering av terrorism välkomnas. Däremot bör fokus inte enbart fästas vid sjukvårdssektorn, den organiserade brottsligheten infiltrerar fler delar av samhället än så. Ytterligare åtgärder krävs för att förhindra och avslöja samt bekämpa denna typ av brottslighet och jag föreslår därför några konkreta förslag nedan: • Katalogen av verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagen bör utökas. • Information och dialog mellan verksamhetsutövare och de relevanta myndigheter bör förbättras och ske i högre grad än vad som är fallet idag. • Brottsbekämpande myndigheter, främst polis och underrättelseverksamhet men även myndigheter så som Skatteverket och Försäkringskassan, bör dela med sig av information såsom nya modus och andra trender för att möjliggöra snabbare åtgärder hos verksamhetsutövare. • Inför relevanta tillståndskrav med skärpt ägar- och ledningsprövning. • Tillämpa tuffa kapitalkrav vid start samt krav på trovärdig redogörelse för kapitalets källa. • Inför adekvata kapitalkrav som ska efterlevas löpande. • Skärp tillsyn av denna typ av verksamhet.


Dessutom bör både lagstiftningen och myndigheternas tjänsteutövning avseende tillståndsgivning och tillsynsutövning anpassas till de verkliga samhällsförhållandena. De relevanta myndigheterna måste ta höjd för att bekämpningen av välfärdsurholkning ska kunna ske tillfullo i arbetet med att motverka det samhällsproblem som penningtvätt och finansieringen av terrorism faktiskt är.


Ruth Yosef

Tôssa Legal Group AB


Uppdaterat: 27 okt.


Vad är compliance och hur arbetar man med compliancefrågor? Fredagen den 27 oktober är Ruth Yosef åter på Legally Lady, denna gång för lunchwebbinarium i temat compliance och dess praktiska tillämpning.


Ordet compliance förekommer flitigt i olika sammanhang och används tillika på olika sätt. För de flesta jurister är ordet numera bekant, många tycks dock vara osäkra på vad compliance faktiskt innebär och i synnerhet hur frågorna omsätts i praktiken. Arbetar man inom den finansiella sektorn är den praktiska tillämpningen tämligen tydlig. Compliancearbete kan dock inte begränsas till en viss bransch, sektor eller typ av verksamhet – det berör alla rättsområden. Följaktligen blir kännedom om compliance och dess praktiska tillämpning en viktig del av juristens arbete.

Efter mångårig erfarenhet har Ruth förmånen att kunna relatera till compliancefrågor inom en rad olika rättsområden – finansiell såväl som icke-finansiell, i både operativa och strategiska roller. Ruths erfarenhet från olika branscher har givit henne insikter om hur compliancefrågor bemöts från diverse håll, däribland återfinns arbete i myndighetssfären, banksektorn och näringslivet. En återkommande fråga är: Hur organiseras det dagliga arbetet i praktiken?


Under fredagens föreläsning kommer Ruth dela med sig av sina erfarenheter genom att ge en övergripande bild av compliancefrågor, inklusive exempel på vad compliancearbete innebär i praktiken. Fokus återfinns på två regelverk som berör alla på ett eller flera sätt: penningtvätt och terrorismfinansiering (AML), samt dataskydd (GDPR).


Under föreläsningen kommer bland annat följande frågor att diskuteras:

  • Vad är compliance?

  • Vad är typiska arbetsuppgifter inom compliance?

  • Metodik – hur jobbar man med compliance frågor?

  • Praktiska exempel inom regelverken för AML och GDPR.

Mer information om föreläsningen och anmälan finner du på Legally Ladys hemsida: https://www.legallylady.se/kalender/


För ytterligare frågor, kontakta oss på info@tossalegal.se.


Varmt välkommen!


Penningtvättslagstiftningen är en viktig lagstiftning som syftar till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. För att uppnå korrekt tillämpning krävs inte bara en grundläggande förståelse för lagen, utan även en djupare insikt i hur den påverkar samhället i stort samt de olika sektorer där företaget erbjuder sina tjänster. I denna artikel kommer vi att sammanfatta de centrala punkterna i penningtvättslagstiftningen och ge vägledning för korrekt tillämpning.

Penningtvättslagstiftningen har som syfte att förebygga och upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att sätta upp ramar och skyldigheter för olika sektorer och yrkesgrupper bidrar penningtvättslagstiftningen till att säkerställa att ekonomiska system inte missbrukas för olagliga ändamål.


Penningtvättslagstiftningen fastställer specifika skyldigheter och krav för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa inkluderar:

  • Noggrann kundkännedom (KYC): Identifiera kunders identitet och bedöma risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.

  • Rapportering av misstänkta transaktioner: Anmäla ovanliga eller misstänkta transaktioner till relevanta myndigheter.

  • Upprättande av interna kontroller och rutiner: Införa åtgärder för att förebygga och upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism.

  • Utbildning och medvetenhet: Se till att anställda har kunskap om penningtvättsrisker och hur de ska agera i enlighet med penningtvättslagstiftningen.

Penningtvättslagstiftningen främjar en riskbaserad ansats, vilket innebär att man bedömer och hanterar penningtvättsrisker utifrån verksamhetens profil och bransch. Genom att identifiera och hantera högriskområden kan man fokusera resurserna där de behövs mest effektivt.

För att säkerställa korrekt efterlevnad av penningtvättsdirektivet måste organisationer etablera och upprätthålla robusta interna kontroller och en sund företagskultur. Detta inkluderar att utse ansvariga personer för efterlevnadsfrågor, genomföra regelbundna revisioner och ge kontinuerlig utbildning till personalen om deras skyldigheter och bästa praxis.

Det är viktigt att vara medveten om de konsekvenser som kan följa av att inte efterleva penningtvättslagstiftningen. Överträdelser kan leda till olika följder, ekonomiska sanktioner och negativa följder för företagets eller individens rykte. Dessutom kan man riskera straffrättsligt ansvar. Genom att implementera adekvata rutiner och följa bästa praxis kan alla minimera risken för sådana konsekvenser.

Penningtvättslagstiftningen är en viktig del av det globala arbetet för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att ha kunskap om penningtvättslagstiftningen och dess tillämpning kan vi alla bidra till att skapa en tryggare och mer rättvis ekonomi och bibehålla vårt öppna samhälle. Genom att följa de skyldigheter och krav som fastställs i penningtvättslagstiftningen kan vi arbeta tillsammans för att förhindra missbruk av ekonomiska system och skydda våra samhällen.


Vill du säkerställa att ditt företag uppfyller penningtvättslagstiftningens krav och bidrar till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism? Vi är här för att hjälpa dig!


Kontakta oss idag på telefonnummer 072-5754175 eller via e-post på ruth.yosef@tossalegal.se för skräddarsydd rådgivning och vägledning. Tillsammans kan vi stärka din verksamhet och skapa en tryggare framtid.


Ruth Yosef

CEO & Senior Legal Advisor.

bottom of page